هواکش اربیت 80

فن اربیتفن صنعتی

فن صنعتی اربیت 80 با طراحی و ساخت بسیار با کیفیت که سبب توزیع هوا و هوادهی مناسب محیط می‌شود. در ادامه جزئیات بیشتری از این محصول مطالعه کنید.

برچسب:

شرح

ویژگی های هواکش اربیت 80

 • ﻫﻮادﻫﯽ ﺑﺎﻻ و ﺗﻮزﯾﻊ ﻫﻮاي ﻣﻨﺎﺳﺐ
 • ﻣﺘﺮﻣﮑﻌﺐ در ﺳﺎﻋﺖ 1000 وات ﺑﺮاي ﻫﺮ 15 راﻧﺪﻣﺎن ﺑﺎﻻ
 • دﺳﯽ ﺑﻞ 60 ﺳﻄﺢ ﺻﺪاي ﮐﻢ ﺣﺪود
 • ﮔﺎراﻧﺘﯽ ﻃﻼﯾﯽ ﯾﮏ ﺳﺎﻟﻪ
 • ﺗﺄﻣﯿﻦ ﻗﻄﻌﺎت و ﺧﺪﻣﺎت ﭘﺲ از ﻓﺮوش ده ﺳﺎﻟﻪ

مشخصات فنی اربیت 80

 • مدل هواکش: Orbit 80
 • تعداد پره: 5
 • جنس پره: PPG
 • قطر پروانه: 91.5 سانتی متر
 • توان موتور سه فاز ژن: 0.55 کیلو وات
 • شدت جریان: 1.7 آمپر
 • هوادهی در 0 پاسکال: 21500 مترمکعب بر ساعت

نوع کاربری فن صنعتی اربیت 80

 • مرغداری
 • گلخانه
 • دامداری
 • سوله صنعتی
 • سوله ورزشی و ورزشگاه
 • سوله پرورش قارچ

ﻣﺰﯾﺖ ﻫﺎي فن صنعتی اُرﺑﯿﺖ ﺑﺮاي داﻣﭙﺮوري و داﻣﺪاري ﻫﺎ

در دﻣﺎﻫﺎي ﺑﯿﺶ از 25 درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﯿﮕﺮاد ﺑﺎﻋﺚ ﮐﺎﻫﺶ ﻣﺼـــــﺮف ﺧﻮراك و ﻧﺘﯿﺠﻪ آن ﮐﺎﻫﺶ ﻓﺮآورده داﻣﯽ (ﻣﺜﻞ ﺷــــﯿﺮ) ﻣﯽ ﮔﺮدد ﮐﻪ ﻋﻼوه ﺑﺮ اﯾﻦ ﻣﻮارد ﺳــــــﻼﻣﺘﯽ دام ﻧﯿﺰ دﭼﺎر ﺗﻬﺪﯾﺪ ﻣﯽ ﮔﺮدد. ﭘﺲ ﺑﺎ اﺳـﺘﻔﺎده از ﺗﻬﻮﯾﻪ ﻫﻮاي ﻣﻨﺎﺳــﺐ و ﯾﮑﻨﻮاﺧﺖ در اﻃﺮاف دام و ﮐﺎﻫﺶ ﺗﻨﺶ ﮔﺮﻣﺎﯾﯽ ﻣﯽ ﺗﻮان از ﻋﻮارض ﻧﺎﺷﯽ از آن ﺟﻠﻮﮔﯿﺮي ﮐﺮد.

ﻣﺰﯾﺖ ﻫﺎي ﻫﻮاﮐﺶ اُرﺑﯿﺖ ﺑﺮاي ﻣﺤﯿﻂ ﻫﺎي ﺻﻨﻌﺘﯽ و ﮐﺎرﮔﺎﻫﯽ

ﮔﺮﻣﺎ و ﮐﻤﺒﻮد اﮐﺴـــــــﯿﮋن ﺑﺮاي ﻧﯿﺮوي ﮐﺎر اﯾﺠﺎد ﺧﻮاب آﻟﻮدﮔﯽ و ﺧﻤﻮدي ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﮐﺎﻫﺶ ﺑﺎزدﻫﯽ ﻧﯿﺮوي اﻧﺴــــﺎﻧﯽ ﻣﯽ ﮔﺮدد ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺑﺎ اﯾﺠﺎد ﮔﺮدش ﻫﻮاي ﻣﻨﺎﺳــﺐ در ﻣﺤﯿﻂ ﮐﺎري راﻧﺪﻣﺎن ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺑﺼﻮرت ﭼﺸﻤﮕﯿﺮي اﻓﺰاﯾﺶ ﭘﯿﺪا ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.

هیچ مورد علاقه ای وجود ندارد

اولین نفری باشید که دیدگاهی را ارسال می کنید “هواکش اربیت 80”

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.