ایران مازندران، قائمشهر،گروه صنعتی الوند    تلفن: 5-42075031-011   ایمیل: info[at]alvands.com

هواکش orbit

هواکش orbit

هواکش Orbit مشخصات کلّی ﮔﺮدش ﻫﻮاي ﻣﻨﺎﺳﺐ در ﮐﺎرﺧﺎﻧﺠﺎت، سالن های اجتماعات و ورزشی، ﮔﻠﺨﺎﻧﻪ، ﻣﺮﻏﺪاري، داﻣﺪاري و ﻓﻀﺎي ﺑﺎز وﯾﮋﮔﯽ ﻫﺎ ﻫﻮادﻫﯽ ﺑﺎﻻ و ﺗﻮزﯾﻊ ﻫﻮاي ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻣﺘﺮﻣﮑﻌﺐ در…