ایران مازندران، قائمشهر،گروه صنعتی الوند    تلفن: 5-42075031-011   ایمیل: info[at]alvands.com

هواکش Orbit

مشخصات کلّی

ﮔﺮدش ﻫﻮاي ﻣﻨﺎﺳﺐ در ﮐﺎرﺧﺎﻧﺠﺎت، سالن های اجتماعات و ورزشی، ﮔﻠﺨﺎﻧﻪ، ﻣﺮﻏﺪاري، داﻣﺪاري و ﻓﻀﺎي ﺑﺎز

وﯾﮋﮔﯽ ﻫﺎ

  1. ﻫﻮادﻫﯽ ﺑﺎﻻ و ﺗﻮزﯾﻊ ﻫﻮاي ﻣﻨﺎﺳﺐ
  2. ﻣﺘﺮﻣﮑﻌﺐ در ﺳﺎﻋﺖ 1000 وات ﺑﺮاي ﻫﺮ 15 راﻧﺪﻣﺎن ﺑﺎﻻ
  3. دﺳﯽ ﺑﻞ 60 ﺳﻄﺢ ﺻﺪاي ﮐﻢ ﺣﺪود
  4. ﮔﺎراﻧﺘﯽ ﻃﻼﯾﯽ ﯾﮏ ﺳﺎﻟﻪ
  5. ﺗﺄﻣﯿﻦ ﻗﻄﻌﺎت و ﺧﺪﻣﺎت ﭘﺲ از ﻓﺮوش ده ﺳﺎﻟﻪ

ﻣﺰﯾﺖ ﻫﺎي ﻫﻮاﮐﺶ اُرﺑﯿﺖ ﺑﺮاي داﻣﭙﺮوري و داﻣﺪاري ﻫﺎ

در دﻣﺎﻫﺎي ﺑﯿﺶ از 25 درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﯿﮕﺮاد ﺑﺎﻋﺚ ﮐﺎﻫﺶ ﻣﺼـــــﺮف ﺧﻮراك و ﻧﺘﯿﺠﻪ آن ﮐﺎﻫﺶ ﻓﺮآورده داﻣﯽ )ﻣﺜﻞ ﺷــــﯿﺮ ( ﻣﯽ ﮔﺮدد ﮐﻪ ﻋﻼوه ﺑﺮ اﯾﻦ ﻣﻮارد ﺳــــــﻼﻣﺘﯽ دام ﻧﯿﺰ دﭼﺎر ﺗﻬﺪﯾﺪ ﻣﯽ ﮔﺮدد. ﭘﺲ ﺑﺎ اﺳـﺘﻔﺎده از ﺗﻬﻮﯾﻪ ﻫﻮاي ﻣﻨﺎﺳــﺐ و ﯾﮑﻨﻮاﺧﺖ در اﻃﺮاف دام و ﮐﺎﻫﺶ ﺗﻨﺶ ﮔﺮﻣﺎﯾﯽ ﻣﯽ ﺗﻮان از ﻋﻮارض ﻧﺎﺷﯽ از آن ﺟﻠﻮﮔﯿﺮي ﮐﺮد.

ﻣﺰﯾﺖ ﻫﺎي ﻫﻮاﮐﺶ اُرﺑﯿﺖ ﺑﺮاي ﻣﺤﯿﻂ ﻫﺎي ﺻﻨﻌﺘﯽ و ﮐﺎرﮔﺎﻫﯽ

ﮔﺮﻣﺎ و ﮐﻤﺒﻮد اﮐﺴـــــــﯿﮋن ﺑﺮاي ﻧﯿﺮوي ﮐﺎر اﯾﺠﺎد ﺧﻮاب آﻟﻮدﮔﯽ و ﺧﻤﻮدي ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﮐﺎﻫﺶ ﺑﺎزدﻫﯽ ﻧﯿﺮوي اﻧﺴــــﺎﻧﯽ ﻣﯽ ﮔﺮدد ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺑﺎ اﯾﺠﺎد ﮔﺮدش ﻫﻮاي ﻣﻨﺎﺳــﺐ در ﻣﺤﯿﻂ ﮐﺎري راﻧﺪﻣﺎن ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺑﺼﻮرت ﭼﺸﻤﮕﯿﺮي اﻓﺰاﯾﺶ ﭘﯿﺪا ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.

مدل هواکش:    Orbit 140

تعداد پره:    3

جنس پره:    PPG

قطر پروانه(سانتی متر):    130

توان موتور سه فاز ژن(کیلو وات):    1.1

شدت جریان(آمپر):    2.5

هوادهی در 0 پاسکال(مترمکعب بر ساعت):   50400


مدل هواکش:    Orbit 100

تعداد پره:    5

جنس پره:    PPG

قطر پروانه(سانتی متر):    91.5

توان موتور سه فاز ژن(کیلو وات):    0.55

شدت جریان(آمپر):    1.7

هوادهی در 0 پاسکال(مترمکعب بر ساعت):   21500