هیتر کابینتی گلخانه و مرغداری

قیمت و خرید مستقیم هیتر کابینتی از الوند (گازی و گازوئیلی)

هیتر کابینتی (Cabinet Heater) گازی و گازوئیلی به دلیل تولید گرما و حرارت بالا و با کیفیت و تمیز، کاربردهای متعددی پیدا کرده است. هیتر کابینتی در سالن صنعتی، سالن تجاری، باشگاه، رستوران، مرغداری، گلخانه، تعمیرگاه، خشک کن، مدارس، مساجد، استخرها و… کاربرد دارد.

هیتر کابینتی 300

ظرفیت 300هزار / هوادهی 27000 مترمکعب

هیتر کابینتی 250

ظرفیت 250 هزار / هوادهی 18000 مترمکعب

هیتر کابینتی 220

ظرفیت 220 هزار / هوادهی 12000 مترمکعب

هیتر کابینتی اقتصادی 150

ظرفیت 150هزار / هوادهی 1200 مترمکعب

هیتر کابینتی اقتصادی 100

ظرفیت 100هزار / هوادهی 9500 مترمکعب

معرفی هیتر کابینتی گازی و گازوئیلی

نصـب، سـرويس و تعميـرات ايـن دسـتگاه بايسـتي بـا رعايـت كليـه اصـول ايمني و توسـط سرويسـكاران مجـاز كارخانـه الوند انجام گيرد.

————————————————————

دسترسی به محصولات الوند:

هیتر صنعتی

هیترجت

کوره هوای گرم

هیتر تابشی

————————————————————

 • حتما دسـتگاه بایسـتی در محـل نصـب بـه صـورت تـراز نصـب گردد.
 • هـر دسـتگاه هیتر کابینتی مجهـز بـه یـک دودکـش متناسـب بـا ظرفیـت حرارتـی خـود میباشـد. قطر دودکـش اسـتفاده شـده نبایسـتی کوچکتـر از دودکــش دســتگاه باشــد.
 • حداقـل فاصلـه مـواد قابـل اشـتعال تـا دودکـش دسـتگاه 50 سـانتیمتر از هـر طـرف می‌باشـد. در صـورت عبـور دودکـش از دیـوار یـا پارتیشـن بایـد یـک لولـه فلـزی بـا فاصلـه 6 سـانتیمتر از دودکـش تامیـن گـردد.
 • دستگاه نبايد در محيطهاي خورنده و محيط هاي قابل اشتعال و انفجار نصب گردد.
 • حداقـل فاصلـه مـواد قابـل اشـتعال تـا دیـواره هـای دسـتگاه 30 سـانتیمتر میباشـد. جهـت انجـام سـرویس و تعمیـرات اطـراف مشـعل و تابلـو بـرق بایسـتی دارای حداقـل فضـای 50 سـانتی متـر باشـد. ایـن فاصلـه مربـوط بـه دودکـش نبـوده و لازم اسـت پیـش بینـی مناسـب جهـت دودکـش بصـورت جداگانـه فراهـم گـردد.
 • برای جلوگیری از صدمه به دستگاه از نصب آن در محیطهای با هوای اسیدی، کلرایته ، هالوژنه خودداری کنید.
 • نصب دستگاه در محیطهای با رطوبت زیاد ودارای بخارات نمکی باعث خوردگی دستگاه و کاهش طول عمر آن میگردد.
 • دسـتگاه نبایـد در محیطهـای بسـته و اطاقهـای کوچـک نصـب شـود مگـر آنکـه هـوای کافی جهـت احتـراق سـوخت، تهویه محیـط و مکش ونتیلاتـور تامیـن گردد.
 • در صورتـی کـه دمـای هـوای ورودی بـه دسـتگاه بالاتـر از باشـد لازم اسـت تمهیـداتی جهـت محافظـت موتـور انجــام گیرد.
 • هیتر کابینتی در صورت نیاز به دمای خروجی بالاتر تا دمای بایستی الکتروموتور دستگاه توسط کارشناس خدمات پس از فروش از کابین دستگاه خارج گردد.
 • نصب هیتر کابینتی برای کاربری خشک کن رنگ ممنوع می باشد، مگر در مواردی که نیاز به اجرای کانال برگشت نداشته باشند در اینصورت، نصب دمپر یکطرفه الزامی است.
 • در صورت نیاز مشتری به دمای بالاتر از دمای عملکردی دستگاه (حدود ) در این نوع کاربری ها بایستی طبق محاسبات مهندسی فروش از دو دستگاه به صورت سری استفاده گردد.
 • همـه لولـه هـا و اتصـالات بايسـتي فـولادي يـا برنجـي باشـند. لولـه هـاي گالوانيـزه توصيـه نمـي شـود . بـراي اتصال مشـعل مـي توان از شـيلنگ هـاي پلاسـتيكي مخصـوص يـا لوله هـاي مسـي اسـتفاده نمود (لوله کشی گازوییل)
 • جهت لوله كشي بايستي از لوله هاي فولادي بدون درز با ضخامت مناسب استفاده گردد (لوله کشی گاز)
 • هیتر کابینتی گازی با فشار گازی شهری ( 18 میلی بار ) نصب و راه اندازی می شوند.
  اجرای لوله کشی گاز هر دستگاه باید مطابق با مقدار مصرفی گاز آن دستگاه در ساعت و طول مسیر محل نصب از انشعاب اصلی، مطابق با جدول مشخصات فنی و استاندارد ( مبحث 17 مقررات ملی ) اجرا گردد.
 • قطـر لولـه گاز هر دستگاه از جدول مشخصات فنی و استاندارد لوله کشی گاز و با توجه به مقدار مصـرف گاز هر دستگاه در سـاعت مشخص شود .
  لولـه هـا بايسـتي تـا نزديكتريـن نقطـه مشـعل كشـيده شـده و در انتهـاي مسـير مجهـز به شـير دسـتي باشـند و بـا كوتاهترين شـيلنگ بـه مشـعل متصـل گردند.
 • درصورت نصب دستگاه در خارج ساختمان می بایست تمهیدات لازم جهت جلوگیری از نفوذ باران و برف بر روی دستگاه صورت گیرد.
 • محل نصب دستگاه به گونه ای باید باشد که امکان تردد سرویسکار درآن به راحتی و در ایمنی کامل صورت گیرد.
 • هرینه های حمل و جابجایی دستگاه در ارتفاع و سایرنقاط برعهده مشتری میباشد.
 • کانال کشی رفت و برگشت باید مطابق نقشه واحد مهندسی فروش ساخته و اجرا گردد.
 • دریچه برگشت باید از ارتفاع 30 سانتی متری از کف اجرا گردد.
 • کانالهایی که بیش از یک متر در فضای باز قرار می گیرد، حتما باید عایق بندی شود.
 • اجرای کابل کشی برق دستگاه باید مطابق با نظر خدمات پس از فروش صورت گیرد. ( مراجعه به دفترچه راهنمای محصولات)
 • بهتر است قبل از هرگونه اقدامی کاتالوگ فنی محصول مطالعه گردد.
 • نصب و راه اندازی دستگاه بایستی توسط نماینده مجاز سرویس الوند با رعایت کلیه مقررات ایمنی صورت گیرد.

جهت دریافت اطلاعات بیشتر به دفترچه نصب محصول مراجعه شود.

هیتر کابینتی گازی، گازوئیلی و دوگانه‌ سوز در انواع پایه‌دار یا کابینتی، زمینی ایستاده و زمینی افقی در ظرفیت‌های بالا تولید می‌شوند که در مدل‌های پایه‌دار و کابینتی از فن‌های آکسیال استفاده شده که به هیچ عنوان قابلیت اتصال به کانال و یا نصب در خارج محیط را ندارند ولی در مدل‌های زمینی عمودی و افقی از فن‌های سانتریفوژ با افت فشار استاتیک بالا جهت تأمین نیاز محیط و غلبه بر افت فشار دستگاه و مسیر کانال‌کشی استفاده می‌گردد. برای تعیین ظرفیت هیتر کابینتی مورد نیاز سالن ها در شرایط آب و هوایی مانند تهران معمولاً به ازاء هر متر مکعب از فضای سالن حدود ۴۰ کیلو کالری ظرفیت گرمایش در هر ساعت در نظر گرفته می شود.

مزایای هیتر کابینتی

در این نوع هیتر کابینتی تولید شده در اتاقک احتراق به وسیله فن های مکنده به داخل سالن مد نظر انتقال داده می شود. هیتر کابینتی در مقایسه با بسیاری از سیستم های گرمایشی مزیت های فراوانی دارد. این نوع هیتر کابینتی در انواع کارگاه های صنعتی، سوله ها، سالن های مرغداری، سالن های گلخانه ای، سالن های انتظار، بانک ها، مساجد، نمایشگاه ها، کارخانجات صنعتی، استخرها، مدارس و … قابل استفاده می باشند.

سیستم های گرمایشی مانند موتورخانه و یا پکیج در کنار تمامی مزایا، معایب بزرگی مانند تأمین فضای مورد نیاز برای نصب و راه اندازی ، لوله کشی های متعدد، سرویس و نگه داری سخت و اشغال فضای زیاد به همراه دارند. در حالی که هیتر کابینتی نصب و راه اندازی ساده ای دارد. همچنین این کوره ها با انواع سوخت گازوییلی، گازی و حتی دوگانه سوز می توانند کار کنند.

هیتر کابینتی در ایجاد حرارت راندمان بالایی دارد به طوری که فقط 10 الی 15 درصد اتلاف حرارتی در کوره های هوای گرم ممکن می باشد. یکی دیگر از مزیت های این نوع کوره ها، گرمای بسیار پاک ایجاد شده توسط آن ها است، زیرا فرایند گرماگیری در این نوع بخاری ها به نحوی است که دود و آلاینده های ناشی از آن از طریق دودکش دستگاه به بیرون منتقل می شوند. بنابراین به دلیل گرمای پاک این نوع کوره ها می توان در انواع گلخانه به عنوان بخاری گلخانه ای از آن استفاده کرد.

کوره آتش خوار و هیتر کابینتی در مناطق سردسیر و اقلیم های سرد گزینه ای بسیار ایده آل برای گرمایش می باشد. در این کوره ها برای تأمین گرمایش نیازی به گرم کردن آب و انتقال آن به لوله های حرارتی و … نیست و دستگاه با کمترین میزان برق مصرفی و مصرف پایین سوخت، حداکثر راندمان را از خود نشان می دهد.

هیتر کابینتی در برابر خطر برق گرفتگی و آتش سوزی، امنیت بالایی دارند. این دستگاه ها به چندین ترموستات و فیوزهای کم آمپر و سوپاپ اطمینان مجهز می باشند که از آسیب دیدن دستگاه و ایجاد خطر در آن جلوگیری می کنند. برخلاف سایر سیستم ها که برای گرمایش نیاز به چندین ساعت زمان دارند، هیتر کابینتی در مدت زمان بسیار سریعی محیط مورد نظر را گرم می نمایند.

کنترل دقیق دما در هیتر کابینتی امکان پذیر می باشد، زیرا هیتر کابینتی به ترموستات محیطی مجهز بوده و به صورت خودکار دمای سالن را در دمای دلخواه نگه می دارد. در این نوع سیستم های گرمایشی هوا رسانی به صورت مستقیم شکل می گیرد و گرما به صورت یکنواخت در سالن پخش می شود.

معایب هیتر کابینتی

هیتر کابینتی اگر چه مزایای زیادی دارد ولی معایب کوچکی نیز دارد ولی در حالت کلی می توان از این معایب چشم پوشی کرد و یا آن ها را برطرف نمود. به عنوان مثال در این سیستم های گرمایشی به دلیل کارکرد فن، میزان گرد و غبار محیط ممکن است افزایش یابد. همچنین امکان کانال کشی طولانی در این نوع سیستم ها باعث افزایش اتلاف حرارتی می شود. زیرا در مسیر انتقال گرما، اتلاف حرارتی ایجاد می گردد. بنابراین در مکان هایی که نیاز به کانال کشی طولانی برای انتقال گرما باشد باید هیتر کابینتی به فن سانتریفیوژ مجهز باشد، زیرا قدرت پرتاب این نوع فن ها زیاد است. همچنین هیتر کابینتی به دلیل کارکرد فن صدا ایجاد می نمایند که ممکن است در برخی از مکان های عمومی مزاحمت صوتی ایجاد کند.

تفاوت بخاری و هیتر کابینتی

اگر بخواهیم تفاوت های بین بخاری معمولی و هیتر کابینتی را بیان کنیم می توانیم این طور بیان کنیم که بخاری های گرمایشی معمولی از گرمایش بسیار کمی برخوردارند که مناسب برای منازل می باشند اما هیتر کابینتی به این صورت تعبیه شده اند که آتش درون کوره آن ها می سوزد و سپس گرما توسط فن های دمنده به سمت خروجی با فشار پرتاب می گردد که این نوع هیتر کابینتی از حجم هوادهی بسیار بالایی نیز برخوردارند.

قسمت‌های مختلف هیتر کابینتی

هیتر کابینتی از قسمت‌ های مختلفی تشکیل شده که می توان مبدل حرارتی، مشعل و فن و بدنه را به عنوان چهار قسمت اصلی این دستگاه معرفی کرد.

 • مبدل حرارتی

با ایجاد حرارت توسط مشعل در مبدل های حرارتی گازهای داغ تولید شده در لوله های آتش خوار به جریان می افتد و با گذراندن چندین پاس انتقال حرارت باعث داغ شدن مبدل شده و از خود حرارت ساطع می کند. هوای عبوری که با قسمت خارج مبدل حرارتی در تماس است با گرفتن گرما از آن و افزایش جنبش مولکول ها از طریق رسانش باعث گرم شدن هوای عبوری می شود.

قرار گرفتن لوله های آتش خوار در چند پاس (که اصولا سه پاس می باشد) باعث افزایش زمان عبور گازهای داغ تا دهانه خروجی می شود و در نتیجه هوای عبوری بسیار گرم شده و راندمان حرارتی بالا می رود و فقط میزان کمی از حرارت حدود 10 الی 15 درصد از دودکش خارج می شود و از گرما حداکثر استفاده می شود. به دلیل سوختن کامل، تولید مونواکسید کربن در این دستگاه بسیار کم می باشد به همین دلیل به این دستگاه هیتر کابینتی پاک گفته می شود.

 • فن

فن سانتریفیوژ و یا آکسیال هوای گرم پاک ایجاد شده توسط مبدل حرارتی و هم چنین گرمای بدنه کوره را گرفته و به محیط انتقال می دهد. نحوه قرار گرفتن فن در هیتر کابینتی اگر به صورتی باشد که گرما را از مبدل حرارتی گرفته و به محیط انتقال بدهد به آن هیتر کابینتی مکشی گفته می شود و اگر فن قبل از مبدل حرارتی قرار بگیرد و هوای گرم را از طریق دمیدن بر روی مبدل حرارتی به محیط انتقال دهد به آن هیتر کابینتی وزشی گفته می شود. هیتر کابینتی وزشی برتری بیشتری نسبت به نوع مکشی دارد زیرا اگر سوراخ در مبدل ایجاد شود مونواکسید کربن در فضای سالن منتشر نمی شود. در مدل مکشی فن سانتریفیوژ به صورت مستقیم به الکتروموتور و یا به صورت غیر مستقیم و با استفاده از تسمه به الکتروموتور وصل می شود.

 • مشعل

جهت ایجاد حرارت از نوع گازی، گازوئیلی، دوگانه در مبدل ها به کار برده می شود. مشعل کوره و هیتر کابینتی، بسته به نوع گازسوز یا گازوئیل‌سوز می‌تواند از نوع گازی اتمسفریک یا دمنده‌دار و در مدل‌های گازوئیلی به صورت دمنده‌دار باشد که مخلوط گاز و هوا را به صورت کنترل شده می‌سوزاند و حرارت لازم را تولید می‌کند.

 • بدنه

اتاق احتراق به دهنه خروجی ( دودکش ) به وسیله لوله متصل می باشد تا گازهای تولید شده از طریق احتراق را خارج کند.

ویژگی های فن هیتر کابینتی

 • توزیع یکنواخت هوا روی مبدل حرارت یا محفظه
 • احتراق هیتر کابینتی
 • درجه حفاظت و ایمنی بالا
 • صدای کم
 • افت فشار مناسب

ترموستات هیتر کابینتی

هیتر کابینتی از ترموستات‌ ها فرمان می‌گیرند. ترموستات‌هایی که به هیتر کابینتی فرمان می‌دهند دو دسته‌اند، یک ترموستات‌های اتاقی که درجه حرارت محیط مورد فرایند تهویه را می ‌سنجند و با توجه به دمای هوای محل فرمان قطع و وصل می‌دهند. دسته دوم ترموستات حدی هستند که در صورت عمل نکردن ترموستات محیطی و یا فرمان‌ناپذیری دستگاه از ترموستات اتاقی در صورت افرایش بیش از اندازه دمای بدنه محفظه احتراق یا مبدل حرارتی سبب قطع جریان گاز توسط فرمان شیر کنترل گاز در مشعل‌های اتمسفریک شده و فرمان خاموشی مشعل در کوره‌هایی با مشعل دمنده‌دار را می‌دهد.

موقیعت نصب ترموستات اتاقی

ترموستات اتاقی هیتر کابینتی را باید در مسیر طبیعی گردش هوای اتاق قرار دهیم و مانع از قرار دادن آن در مکان‌هایی که در معرض نفوذ هوای سرد مانند پنجره‌ ها و درب ‌ها هستند شویم. ترموستات هیتر کابینتی را نباید در محل‌هایی که گردش طبیعی هوا وجود ندارد مانند پشت درب‌ها و بالا یا پایین قفسه ‌ها قرار داد و باید به دور از نور مستقیم خورشید نصب کرد. ترموستات نباید در معرض گرمای حاصل از لامپ ‌ها یا اشعه ‌ها باشد.

برای خرید این محصول به مشاوره نیاز دارید؟​

پیش از هرگونه خرید از کارشناسان الوند مشاوره رایگان دریافت کنید. روی شماره زیر کلیک کنید:)

اسکرول به بالا